Годишно общо събрание на акционерите - 07/06/2010, 10 часа

Управителният съвет на "Фаворит Холд" АД, град София, ЕИК 121577091 на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на “Фаворит Холд” АД на 07.06.2010 г. в 10 часа в София, кв. “Военна рампа”, ул. 202, № 8, в заседателната зала на “Котлостроене” АД, при следния дневен ред и следните предложения за решения:
 
1. Годишен доклад на УС за дейността на дружеството през 2009 г.; предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2009 г.;
 
2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и доклада на регистрирания одитор за 2009 г.; предложение за решение: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г. и доклада на регистрирания одитор за 2009 г.;
 
3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2009 г.;
 
4. Отчет за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2009 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2009 г.;
 
5. Освобождаване от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2009 г.; предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2009 г.;
 
6. Определяне на нов мандат на членовете на НС за 5 години; предложение за решение: ОСА определя на членовете на НС нов 5-годишен мандат;
 
7. Приемане на решение за осъществяване функциите на одитен комитет от НС на дружеството за срока на мандата на НС; предложение за решение: на основание чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит ОСА приема предложението на УС функциите на одитен комитет да се осъществяват от НС на дружеството за срока на мандата на НС;
 
8. Определяне на възнагражденията на членовете на НС и УС и на срока, за който са дължими; предложение за решение: ОСА приема предложението на УС за определяне на възнагражденията на членовете на НС и УС и за срока, за който са дължими;
 
9. Определяне размера на гаранцията за управление на членовете на НС и УС; предложение за решение: ОСА приема предложението на УС за определяне размера на гаранцията за управление на членовете на НС и УС;
 
10. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2010 г.; предложение за решение: ОСА избира и назначава препоръчания от органа, който осъществява функциите на одитен комитет, и предложения от УС регистриран одитор за 2010 г.
 
Материали за общото събрание:
 

AttachmentSize
deklarGFO2009.doc48 KB
Dokladdeinost2009.doc176 KB
FINOTCHET2009.xls255.5 KB
Informacia po 223a TZ.doc32.5 KB
Obrazets_na_palnomoshtno.doc58 KB
PDKUG2010.doc47.5 KB
PRILGFO2009.doc435.5 KB
sdokladod2009.pdf472.57 KB
sformi2009.pdf1.04 MB
signed_oditen_kom2010.pdf1.33 MB
sInfoFH2009pr11.pdf105.76 KB
spokanaOS07062010.pdf1.06 MB
sProtUSzaOS2010.pdf1.43 MB
US_1-2010 ok.doc31 KB
US_2-2010 ок.doc30.5 KB
US_3-2010 ок.doc30.5 KB
US_4-2010 ок.doc31 KB
US_5-2010 ок.doc30.5 KB
US_6-2010 ок.doc30.5 KB
US_7-2010 ок.doc34.5 KB
US_8-2010 ок.doc35.5 KB
US_9-2010 ок.doc35.5 KB
US_10-2010 ок.doc30 KB
Uslovia_i_red .doc36.5 KB