Предметът на дейност

Предметът на дейност на Фаворит Холд АД  е: “Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, управление и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, търговско представителство и посредничество, както и да извършва всякакви други сделки и дейности, незабранени със закон”

В съответствие с предмета на дейност основната сфера на дейност на “Фаворит Холд “ АД е съсредоточена в придобиването и управлението на дялове и участия в други дружества. “Фаворит Холд “ АД е учреден като приватизационен фонд на 30.09.1996 година. В резултат на успешното участие на приватизационния фонд в първата вълна на масовата приватизация бе формиран един силно диверсифициран инвестиционен портфейл от акции. В края на 1997 година той се състоеше от 1 229 658 акции на 91 дружества. От 1998 “Фаворит Холд “ АД започна да преструктурира инвестиционния си портфейл от акции, като основната цел бе максимално окрупняване участието си в дружествата от “стратегическия сектор”, от една страна, а от друга- продажба на някои неефективни пакети от акции на добра пазарна цена.

Фаворит Холд АД притежава добре балансиран портфейл от инвестиции в акции, дялове, облигации и други финансови инструменти на емитенти регистрирани в България. Всяка една инвестиция се “претегля” според нейния:

  1. потенциал да генерира  доходност- в краткосрочен и дългосрочен план;
  2. настояща и бъдеща ликвидност
  3. рисков фактор- към момента на инвестицията и очаквания такъв, свързан с вероятността размера на доходността и/или степента на ликвидност да са под очакваните
  4.