Информация за акционерния капитал към 31/12/2018:

Седалище

Фаворит Холд” АД е със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. “Ангел Кънчев” № 25

Телефон (факс)

  • 359 2 9813468

Електронен адрес (e-mail)

office@favhold.com

Размер на капитала

Капиталът на Фаворит Холд АД е в размер на 2 356 923 (два милиона триста петдесет и шест хиляди деветстотин двадесет и три) лева.

Брой акции

Капиталът на Фаворит Холд АД е разпределен на 2 356 923 (два милиона триста петдесет и шест хиляди деветстотин двадесет и три) броя поименни безналични акции.

Брой на емитираните и изцяло изплатени акции и брой на емитираните и частично изплатени акции

Всички акции на Фаворит Холд АД са изплатени изцяло.

Броят на емитираните и изцяло изплатени акции е 2 356 923 (два милиона триста петдесет и шест хиляди деветстотин двадесет и три).

Фаворит Холд АД няма емитирани и частично изплатени акции.

Номинална стойност на акциите

Номиналната стойност на акциите на Фаворит Холд АД е 1 (един) лев за всяка акция.

Структура на управление - двустепенна

 

Надзорен съвет

 

Име
Функции

ЕУРАТЕК” ООД – представлявано от Наталия Гочева Занева

Член на Надзорния съвет

Божидар Методиев Миндов

 

Член на Надзорния съвет

” КОРТЕКС ТРЕЙДИНГ” АД – представлявано от Иван Ангелов Тодоров

Председател на Надзорния съвет

Управителен съвет

Име
Функции
Даниел Георгиев Ризов
Председател на Управителния съвет
Христо Владимиров Илиев

Заместник председател на Управителния съвет

Тодор Кръстанов Золумов
Член на Управителния съвет