Общо Събрание - 15/07/2009

Фаворит Холд АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите  , че редовното годишно общо събрание на Фаворит Холд АД, предвидено за 26/06/2009 година, поради липса на кворум, ще се проведе 15/07/2009, в 10 часа на същото място и при предварително оповестения в поканата му дневен ред.Регистрацията за събранието ще се извърши от 8,45 до 9,45 часа в деня и на мястото за провеждане му.
Прикрепен файл. 1 брой Протокол от 26/06/2009.- приложен към съобщението
Дата: 27/06/2009