П О К А Н А за свикване на Общо събрание на акционерите

П О К А Н А за свикване на Общо събрание на акционерите
Надзорният съвет на "Фаворит Холд" АД, град София, ЕИК 121577091 на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на “Фаворит Холд” АД на 26.06.2009 г. в 10 часа в София, кв. “Военна рампа”, ул. 202, № 8, в заседателната зала на “Котлостроене” АД, при следния дневен ред и следните предложения за решения:
 

  1. Годишен доклад на УС за дейността на дружеството през 2008 г.; предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2008 г.;
  2.  Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2008 г.; предложение за решение: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г. и доклада на дипломирания експерт-счетоводител за 2008 г.;
  3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите;
  4. Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2008 г.; предложение за решение: ОСА приема предложението на УС за разпределение на печалбата на дружеството за 2008 г.;
  5.  Освобождаване от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2008 г.; предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2008 г.;
  6. Приемане на решение за осъществяване на функциите на одитен комитет от НС на дружеството за срока на мандата на НС; предложение за решение: на основание чл. 40ж от Закона за независимия финансов одит ОСА приема предложението на УС функциите на одитен комитет да се осъществяват от НС на дружеството за срока на мандата на НС;
  7. Изменения и допълнения в устава на дружеството; предложение за решение: ОСА приема предложението на УС и направените на събранието предложения за изменения и допълнения в устава на дружеството;
  8. Избор и назначаване на регистриран одитор (дипломиран експерт-счетоводител) за 2009 г.; предложение за решение: ОСА избира и назначава препоръчания от органа, който осъществява функциите на одитен комитет, и предложения от УС регистриран одитор (дипломиран експерт-счетоводител) за 2009 г.

 

Attachment
Size

Attachment
Size

Образец на Пълномощно
56.5 KB

Информация по 223ал ТЗ.doc
33 KB

Условия и ред за получаване на пълномощно чрез ел. средства
33.5 KB

Доклад Одитор
515.39 KB

Протокол от Заседание на Надзорния Съвет 21.04.2009.pdf
355.25 KB

Доклад за Дейността 2008
171 KB

Финансов Отчет 2008
1.14 MB

Отчет на Директора за Връзки с Инвеститорите
51.5 KB

Покана за ОСА
217.94 KB

Предложение за Решение по т. 1 от Дневния Ред
33 KB

Предложение за Решение по т. 2 от Дневния Ред
33 KB

Предложение за Решение по т. 3 от Дневния Ред
32 KB

Предложение за Решение по т. 4 от Дневния Ред
34.5 KB

Предложение за Решение по т. 5 от Дневния Ред
32.5 KB

Предложение за Решение по т. 6 от Дневния Ред
36 KB

Предложение за Решение по т. 7 от Дневния Ред
41.5 KB

Предложение за Решение по т. 8 от Дневния Ред
33 KB

signed_Prot_Os260620090001.pdf
290.53 KB