Общо събрание на акционерите- 15/06/2012, 14:00 ЧАСА, ГР.СОФИЯ

Управителният съвет на "Фаворит Холд" АД, град София, ЕИК 121577091 на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на “Фаворит Холд” АД на 15.06.2012 г. в 14 часа в София, кв. “Военна рампа”, ул. 202, № 8, в заседателната зала на “Котлостроене” АД, при следния дневен ред и следните предложения за решения:
 1. Годишен доклад на УС за дейността на дружеството през 2011 г.; предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2011 г.;
 
2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и докладите на регистрирания одитор за 2011 г.; предложение за решение: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2011 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2011 г. и докладите на регистрирания одитор за 2011 г.;
 3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2011 г.;
 
4. Отчет за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2011 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2011 г.;
 5. Освобождаване от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2011 г.; предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2011 г.;
 
6. Одобряване и утвърждаване на приетото от УС и НС на “Фаворит Холд” АД решение за намаляване размера на възнаграждението на членовете на Управителния съвет, считано от 01.01.2012 г. и определяне на възнагражденията на членовете на Управителния Съвет и на срока, за който са дължими; предложение за решение: на основание чл. 116в, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с чл. 221, т. 5 от Търговския закон и чл. 29, т. 5 от Устава на "Фаворит Холд" АД ОСА реши: 1. Одобрява и утвърждава приетото от Управителния Съвет и Надзорния Съвет на “Фаворит Холд” АД решение за намаляване размера на възнаграждението на членовете на Управителния съвет, считано от 01.01.2012 г., както следва: а) на всеки член на Управителния съвет, на който не е възложено управлението, да се изплаща месечно възнаграждение в размер на 1 (една) средна работна заплата за страната за съответния месец. б) на всеки член на Управителния съвет, на който е възложено управлението, да се изплаща месечно възнаграждение в размер на 2,5 (две цяло и пет) средни работни заплати за страната за съответния месец; 2. Определя следните възнаграждения на членовете на Управителния съвет и на срока, за който са дължими, а именно: а) определя на всеки член на Управителния съвет, на който няма да бъде възложено управлението, месечно възнаграждение в размер на 1 (една) средна работна заплата за страната за съответния месец за срок до края на мандата на Управителния съвет; б) определя на всеки член на Управителния съвет, на който ще бъде възложено управлението, месечно възнаграждение в размер на 2,5 (две цяло и пет) средни работни заплати за страната за съответния месец за срок до края на мандата на Управителния съвет.
 7. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2012 г.; предложение за решение: ОСА избира и назначава препоръчания от органа, който осъществява функциите на одитен комитет, и предложения от УС регистриран одитор за 2012 г.
Целия текст на поканата - в приложените материали за ОС
Материали за общото събрание:
 
 
 

-->