Покана за свикване на Общо събрание на акционерите на 19.06.2024

Фаворит Холд АД свиква редовно Общо събрание на акционерите на 19.06 2024 в 15 часа (12 часа UTC) в София, кв. “Военна рампа”, бул. История Славянобългарска, № 8, в заседателната зала на “Котлостроене”
АД, при следния дневен ред:
--1. Приемане на Годишен индивидуален доклад и Годишен консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2023 г., включително доклад за изпълнение на политиката по възнагражденията през 2023 г.; предложение за решение: ОСА приема Годишния индивидуален доклад и Годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2023 г., включително доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията през 2023 г.;

2. Одобряване и приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2023 г.; предложение за решение: ОСА одобрява и приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2023 г.;

3. Одобряване и приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г.; предложение за решение: ОСА одобрява и приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г.;

4. Приемане на Годишния отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2023 г.; предложение за решение: ОСА приема Годишния отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2023 г.;

5. Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет през 2023 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на Одитния комитет през 2023 г.

6. Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2023 г.; предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2023 г.;

7. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2023 г.; предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2023 г.;

8. Избор и назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансови отчети на дружеството за 2024 г.; предложение за решение: ОСА избира и назначава препоръчания от Одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансови отчети на дружеството за 2024 г., а именно одиторско дружество „АБАБИЛ ГЕР5 ОДИТ“ ЕООД - № 182.

9. Определяне на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на членовете на Управителния съвет и на срока, за който са дължими; предложение за решение: ОСА определя следните възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет, а именно:

- определя на всеки член на Надзорния съвет месечно възнаграждение в размер на 500 (петстотин) лв. за срок до края на мандата на Надзорния съвет;

- определя на всеки член на Управителния съвет, на когото няма да бъде възложено управлението, месечно възнаграждение в размер на 500 (петстотин) лв. за срок до края на мандата на Управителния съвет;

- определя на всеки член на Управителния съвет, на когото ще бъде възложено управлението, месечно възнаграждение в размер на 1 (една) средна работна заплата за страната за съответния месец за срок до края на мандата на Управителния съвет.

Горичка Стоилова
Директор за връзки с инвеститорите
Фаворит Холд АД
Моб.тел.0888735930
e-mail: stoilova72@gmail.com
office@favhold.com

AttachmentSize
Покана OСA 2024.pdf993.15 KB
-8945006I6UIXZYFHPT10-20231231-BG-CON_ixbrlViewer.html6.44 MB
ФАЙЛ ОСА 2024.pdf349.06 KB
2023_DOKLAD_ОК_Favorit_za 2023_07.05.2024-1.pdf304.22 KB
singOtchet2023DVI.pdf365.36 KB
pdf.175.83 KB
одитор 2024-1.pdf135.31 KB
на УС_07052024 - Свикване на ОСА.pdf504.67 KB
8945006I6UIXZYFHPT10-20231231-BG-SEP(1).xhtml1.87 MB