Редовно, годишно общо събрание на акционерите 12.06.2023

Управителният съвет на "Фаворит Холд" АД, град София, ЕИК 121577091 на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на “Фаворит Холд” АД на 12.06.2023 г. в 15 часа (12 часа UTC) в София, кв. “Военна рампа”, бул. История Славянобългарска, No 8, в заседателната зала на “Котлостроене” АД, при следния дневен ред и следните предложения за решения: 1. Годишен доклад на УС за дейността на дружеството през 2022 г., включително доклад за политиката по възнагражденията през 2022 г.; предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2022 г., включително доклада за политиката по възнагражденията през 2022 г.; 2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и докладите на регистрирания одитор за 2022 г.; предложение за решение: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и докладите на регистрирания одитор за 2022 г.; 3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.; 4. Отчет за дейността на одитния комитет през 2022 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на одитния комитет през 2022 г. 5. Освобождаване от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2022 г.; предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2022 г.; 6. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2023 г.; предложение за решение: ОСА избира и назначава препоръчания от одитния комитет и предложен от УС регистриран одитор за 2023 г.

AttachmentSize
pokana OSA 2023.pdf533.54 KB
protokol US-02052023-Svikvane na OSA.pdf811.58 KB
ОК.PDF3.69 MB
Otchet2022DVI.pdf295.07 KB
ФАЙЛ ОСА 2023.pdf286 KB
pdf.116.39 KB
8945006I6UIXZYFHPT10-20221231-BG-SEP.7z981.06 KB
8945006I6UIXZYFHPT10-20221231_BG_CON.zip954.04 KB