Добре Дошли на сайта на Фаворит Холд АД

Фаворит Холд АД е учредено като приватизационен фонд, с наименование ПФ “Акционер - фаворит” АД, на 30.09.1996 г. в България,  гр. София и е вписано в Търговския регистър на Софийски градски съд на 31.10.1996 г. КЦКФБ е издала Разрешение за извършване на  дейност като приватизационен фонд с Решение № 156 - ПФ от 18.10.1996 г. Петзначният  идентификационен код на фонда е ФАВФ1.

ПФ “Акционер - фаворит” АД е вписан по ф.д. №12948/1996г. на Софийски градски съд, партида №1, том 1, регистър 1А, стр.2 в Търговския регистър; БУЛСТАТ сер.Ю №121206218; дан. №1220098474.

По решение на Общото събрание на акционерите на фонда, проведено на 14.01.1998 г., ПФ “Акционер - фаворит” АД преурежда дейността си като холдингово дружество с ново наименование “Акционер - Фаворит Холдинг”АД. По решение на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 10.06.2005 “Акционер - Фаворит Холдинг”АД се преименува на Фаворит Холд АД.