• Покана и материали за редовно Общо събрание на акционерите на 20 Юни 2022

  Управителният съвет на "Фаворит Холд" АД, град София, ЕИК 121577091 на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на “Фаворит Холд” АД на 20.06.2022 в 15 часа (12 часа UTC) в София, кв. “Военна рампа”, бул. История Славянобългарска, № 8, в заседателната зала на “Котлостроене” АД, при следния дневен ред и следните предложения за решения:

  1. Годишен доклад на УС за дейността на дружеството през 2021 г., включително доклад за политиката по възнагражденията през 2021 г.; предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2021 г., включително доклада за политиката по възнагражденията през 2021 г.;

  2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и докладите на регистрирания одитор за 2021 г.; предложение за решение: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2021 г. и докладите на регистрирания одитор за 2021 г.;

  3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2021 г.;

  4. Отчет за дейността на одитния комитет през 2021 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на одитния комитет през 2021 г.

  5. Освобождаване от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2021 г.; предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2021 г.;

  6. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2022 г.; предложение за решение: ОСА избира и назначава препоръчания от одитния комитет и предложен от УС регистриран одитор за 2022 г.

 • Годишен Консолидиран Финансов Отчет за 2021

  Годишен Консолидиран Финансов Отчет и доклад за дейността на Фаворит Холд АД за 2021 година. Виж приложените документи.

 • Годишен Финансов Отчет за 2021

  Годишен Финансов Отчет на Фаворит Холд АД за 2021 година. Виж приложените документи.

 • Консолидиран финансов отчет за 4-то тримесечие на 2021 година

  Консолидиран финансов отчет за 4-то тримесечие на 2021 година на Фаворит Холд АД. Виж Приложените документи.

 • Отчет за 4-то Тримесечие на 2021 година

  Отчет и доклад за дейността на Фаворит Холд АД за 4-то тримесечие на 2021 година. Виж приложените документи.

 • Консолидиран финансов отчет за 3-то тримесечие на 2021 година

  Консолидиран финансов отчет за 3-то тримесечие на 2021 година на Фаворит Холд АД. Виж Приложените документи.

 • Отчет за 3-то Тримесечие на 2021 година

  Междинен Отчет за 3-то Тримесечие на 2021 година . Виж приложенията.

 • Консолидиран финансов отчет за 2-ро тримесечие на 2021 година

  Консолидиран финансов отчет за 2-ро тримесечие на 2021 година на Фаворит Холд АД. Виж Приложените документи.

 • Отчет за 2-ро Тримесечие на 2021 година

  Междинен Отчет за 2-ро Тримесечие на 2021 година . Виж приложенията.

 • Общо събрание на акциеонрите на 06.07 2021

   Фаворит Холд АД уведомява акционерите си за провждане на ОСА на 06-07-2021г.