• Консолидиран финансов отчет за 1-во тримесечие на 2023 година

  Консолидиран финансов отчет за 1-во тримесечие на 2023 година на Фаворит Холд АД

 • Редовно, годишно общо събрание на акционерите 12.06.2023

  Управителният съвет на "Фаворит Холд" АД, град София, ЕИК 121577091 на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на “Фаворит Холд” АД на 12.06.2023 г. в 15 часа (12 часа UTC) в София, кв. “Военна рампа”, бул. История Славянобългарска, No 8, в заседателната зала на “Котлостроене” АД, при следния дневен ред и следните предложения за решения: 1. Годишен доклад на УС за дейността на дружеството през 2022 г., включително доклад за политиката по възнагражденията през 2022 г.; предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2022 г., включително доклада за политиката по възнагражденията през 2022 г.; 2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и докладите на регистрирания одитор за 2022 г.; предложение за решение: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2022 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2022 г. и докладите на регистрирания одитор за 2022 г.; 3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2022 г.; 4. Отчет за дейността на одитния комитет през 2022 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на одитния комитет през 2022 г. 5. Освобождаване от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2022 г.; предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2022 г.; 6. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2023 г.; предложение за решение: ОСА избира и назначава препоръчания от одитния комитет и предложен от УС регистриран одитор за 2023 г.

 • Годишен консолидиран финансов отчет за дейността за 2022

  Годишен консолидиран финансов отчет за дейността за 2022 година на ФАВОРИТ ХОЛД АД. Виж приложенията

 • Финансов Отчет за 1-во Тримесечие на 2023 година

  Финансов Отчет за 1-во Тримесечие на 2023 година на ФАВОРИТ ХОЛД АД. Виж приложенията.

 • Годишен Финансов Отчет за 2022

  Годишен Финансов Отчет на Фаворит Холд АД за 2022 година. Виж приложените документи.

 • Консолидиран финансов отчет за 4-то тримесечие на 2022 година

  Консолидиран финансов отчет за 4-то тримесечие на 2022 година на Фаворит Холд АД. Виж Приложените документи.

 • Финансов Отчет за 4-то Тримесечие на 2022 година

  Финансов Отчет за 4-то Тримесечие на 2022 година на Фаворит Холд АД . Виж приложенията.

 • Консолидиран финансов отчет за 3-то тримесечие на 2022 година

  Консолидиран финансов отчет за 3-то тримесечие на 2022 година на Фаворит Холд АД. Виж Приложените документи.

 • Финансов Отчет за 3-то Тримесечие на 2022 година

  Финансов Отчет за 3-то Тримесечие на 2022 година на Фаворит Холд АД . Виж приложенията.

 • Консолидиран финансов отчет за 2-ро тримесечие на 2022 година

  Консолидиран финансов отчет за 2-ро тримесечие на 2022 година на Фаворит Холд АД. Виж Приложените документи.