Уведомление във връзка с COVID-19 и публикуването на Финансовите отчети за 2019

Във връзка с разпространението на коронавируса COVID-19 в световен мащаб
и Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с
решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., (Закона) ръководството на
“Фаворит Холд” АД информира Комисията за финансов надзор и обществеността, че
възнамерява да публикува годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г. в
срок до един месец от отмяната на извънредното положение, но не по-късно от срока,
определен в Закона. Причините за по-късното публикуване са свързани със
създалата се епидемиологична обстановка и затруднената работа с първични и други
счетоводни документи.