Уведомление във връзка с COVID-19 и публикуването на Консолидираните Финансовите отчети за 2019

Във връзка с разпространението на коронавируса COVID-19 в световен мащаб и Закон за
мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на
Народното събрание от 13 март 2020 г., (Закона) ръководството на “Фаворит Холд” АД
информира Комисията за финансов надзор и обществеността, че възнамерява да
публикува годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2019 г. в срок до
един месец от отмяната на извънредното положение, но не по-късно от срока, определен
в Закона. Причините за по-късното публикуване са свързани със създалата се
епидемиологична обстановка и затруднената работа с първични и други счетоводни документи.